Europejski Dzień sieci obszarów Natura 2000

21 maja 2019 r. po raz trzeci obchodzimy Europejski Dzień sieci obszarów Natura 2000, w Polsce sieć obszarów Natura 2000 kończy właśnie 15 lat.

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.

Obszary Natura 2000 obejmują gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze ukształtowane zarówno w wyniku procesów naturalnych, jak również na skutek ludzkiej działalności. Do tych pierwszych zaliczają się m.in. rzeki wraz z otaczającymi je dolinami, lasy i jeziora. Działalność człowieka również może przyczynić się do stworzenia korzystnych warunków do występowania chronionych prawem gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk. Przykładem tego jest ekstensywne użytkowanie łąk, wyrobiska pożwirowe, czy fortyfikacje.

Więcej informacji o projekcie Natura 200o znajdziesz na stronie natura2000.gdos.gov.pl

Powiązane zdjęcia: