Klauzula informacyjna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu. Informacje o przetwarzaniu danych
osobowych może Pani/Pan uzyskać Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami
Specjalnymi w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Starzyńskiego 41.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora jest
pracownik CUW w Sosnowcu Pan Przemysław Szewczyk. Może się Pani/Pan z nim
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pomocą
e-maila: p.szewczyk@cuwsosnowiec.pl
III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzanie Pani/Pan danych odbywa się w na podstawie art. 7 lub 8 ustawy
  o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a lub 5 ustawy o samorządzie
  powiatowym w celu realizacji uprawnień, spełnienia przez Szkołę Podstawową
  nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu obowiązków określonych
  przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania
  umowy, której jest Pani/Pan stroną.
 3. Mogą także wystąpić przypadki, w których Pani/Pan zostanie poproszona/y
  o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu
  i zakresie.
 4. Jeżeli podanie przez Panią/Pana wskazanych danych jest niezbędne ze względu
  na przepis prawa lub realizację umowy to w wypadku niepodania wskazanych
  danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Specjalnymi
  w Sosnowcu nie będzie mogła spełnić Pani/Pana wniosku lub nie podpisze
  z Panią/Panem umowy.
  IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  a) organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na
  podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na
  Administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych,
  b) podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów
  informatycznych.
 6. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy:
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
  danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
  osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
  której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na Administratorze,
  d) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  powierzonej Administratorowi.
  V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 33 z Oddziałami
  Specjalnymi w Sosnowcu będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
  spełnienia celu, dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
  archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca
  1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz.
  217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
  instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  Oznacza to, że dane mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie
  od kategorii archiwalnej danej sprawy.
  VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
  od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania
  (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych,
  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich
  danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (jeśli
  uzna Pni/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych)
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul.
  Stawiki 2. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami
  RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
  VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
 7. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie
  zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej
  wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 8. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do
  momentu jej wycofania.
  VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
  ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem
  ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania
  będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 10. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan
  swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może
  skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 11. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich
  danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 12. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie
  poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
  IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  i nie będą profilowane.
  X. MONITORING
  Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu stosuje
  monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
  oraz ochrony mienia.

Powiązane zdjęcia:

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close